[1]
Thái Khắc, C. 1649955600. Ảnh hưởng của nano silic đến diễn biến một số tính chất cơ học ở tuổi sớm của bê tông tính năng cao. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 73, 3 (1649955600), 243-252. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.73.3.3.