[1]
Trịnh Đình, T. 1649955600. Nhận dạng và phân loại các rủi ro kỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng đường bộ sử dụng cấu trúc các hạng mục công việc. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 73, 3 (1649955600), 215-230. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.73.3.1.