[1]
Nguyễn Đăng, P. và Hoàng Thị Minh, H. 1644886800. Nghiên cứu biện pháp tiêu năng dòng chảy trong thân cống dốc trên đường giao thông – biện pháp bố trí mố nhám gia cường trong thân cống. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 73, 2 (1644886800), 140-153. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.73.2.4.