[1]
Huỳnh Văn, Q. 1644886800. Phân tích tương tác hệ bể chứa-chất lỏng theo phổ phản ứng đàn hồi của tiêu chuẩn TCVN 9386:2012. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 73, 2 (1644886800), 127-139. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.73.2.3.