[1]
Du Thi Thu, T. và Nguyen Anh, N. 1642179600. Algebra of polynomials bounded on some strips. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 73, 1 (1642179600), 90-99. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.73.1.8.