[1]
Tran Van, K. và An Thi Hoai Thu, A. 1642179600. Optimal supercapacitor placement in an urban railway line. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 73, 1 (1642179600), 75-89. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.73.1.7.