[1]
Nguyễn Ngọc, L. và Trương Văn, Q. 1634230800. Ảnh hưởng của hoá già đến sức kháng nứt của hỗn hợp bê tông asphalt tái chế ấm có tỷ lệ RAP cao . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 72, 8 (1634230800), 920-931. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.72.8.6.