[1]
Christelle, G. và Vu Thi Thu, N. 1631638800. Impacts of the specific cake resistance on mbr fouling for wastewater treatment. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 72, 7 (1631638800), 841-849. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.72.7.6.