Quay trở lại chi tiết bài báo Phân tích tĩnh dầm trên nền đàn hồi có kể đến sự không tiếp xúc giữa dầm và nền sử dụng phần tử dầm - nền dị hướng Tải xuống Tải xuống PDF