Quay trở lại chi tiết bài báo An intelligence-based optimization of the internal burnishing operation for surface roughness and vicker hardness Tải xuống Tải xuống PDF