Quay trở lại chi tiết bài báo Ước lượng cự ly truyền dẫn trong mạng LoRa hai chặng dưới ảnh hưởng của nhiễu giữa các thiết bị đầu cuối Tải xuống Tải xuống PDF