Quay trở lại chi tiết bài báo The effect of Vietnam’s nano-silica on mechanical properties of high-performance concrete Tải xuống Tải xuống PDF