Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng của vết nứt tới độ thấm của vật liệu rỗng bằng phương pháp phần tử hữu hạn Tải xuống Tải xuống PDF