Quay trở lại chi tiết bài báo Dự đoán sức kháng cắt của dầm bê tông cốt thanh FRP không có cốt thép đai sử dụng mạng thần kinh nhân tạo Tải xuống Tải xuống PDF