Quay trở lại chi tiết bài báo A unified framework for automated person re-identification Tải xuống Tải xuống PDF