Quay trở lại chi tiết bài báo Mô hình phá huỷ tách lớp trong kết cấu mặt cầu sử dụng lý thuyết vật liệu xếp lớp và đồng nhất hoá Tải xuống Tải xuống PDF