Quay trở lại chi tiết bài báo Mô phỏng ảnh hưởng của đặc trưng hình học và tỷ lệ thể tích của cốt sợi tới tính chất đàn hồi của composite gia cường cốt sợi Tải xuống Tải xuống PDF