Quay trở lại chi tiết bài báo Một nghiên cứu số về ảnh hưởng đặc trưng lớp kết dính tới sự làm việc của dầm thép cánh rộng chịu uốn gia cường GFRP Tải xuống Tải xuống PDF