Quay trở lại chi tiết bài báo Phương pháp dự đoán tải trọng ổn định đàn hồi của dầm thép H bản bụng khoét lỗ tròn dựa trên máy vec-tơ hỗ trợ Tải xuống Tải xuống PDF