Quay trở lại chi tiết bài báo A static analysis of nonuniform column by stochastic finite element method using weighted integration approach Tải xuống Tải xuống PDF