Quay trở lại chi tiết bài báo Xác định tính dẫn nhiệt bất đẳng hướng có hiệu của vật liệu xếp lớp với mặt phân giới hoàn hảo Tải xuống Tải xuống PDF