Quay trở lại chi tiết bài báo Optimization of milling process parameters for energy saving and surface roughness Tải xuống Tải xuống PDF