Quay trở lại chi tiết bài báo Mô phỏng số PTHH xác định hằng số điện môi của vật liệu composite với cốt là vi cầu thủy tinh rỗng nền Epoxy Tải xuống Tải xuống PDF