Quay trở lại chi tiết bài báo Chế tạo và thử nghiệm thiết bị đo biến dạng phục vụ hoạt động giảng dạy và nghiên cứu Tải xuống Tải xuống PDF