Quay trở lại chi tiết bài báo A high gain wideband array antenna based on metasurface for ETC application Tải xuống Tải xuống PDF