Quay trở lại chi tiết bài báo Upper bound on the number of determining modes for the 2D g-bénard problem Tải xuống Tải xuống PDF