Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá cường độ chịu nén của bê tông được kiềm chế nở ngang bằng tấm CFRP Tải xuống Tải xuống PDF