Quay trở lại chi tiết bài báo Phân tích ảnh hưởng của gân vuốt đến sự biến mỏng thành và nhăn trong quá trình dập chi tiết hình côn thấp Tải xuống Tải xuống PDF