Quay trở lại chi tiết bài báo Khảo sát sự lựa chọn biến trạng thái trong điều khiển hệ thống treo chủ động sử dụng lý thuyết đại số gia tử Tải xuống Tải xuống PDF