Quay trở lại chi tiết bài báo Cập nhật mô hình cho cầu giàn thép đường sắt sử dụng thuật toán tối ưu tiến hoá lai Tải xuống Tải xuống PDF